P.Szelenbaum K.Kiełczewski & Wspólnicy

Adwokacka Spółka Komandytowa

Od 1993

Kancelaria P. Szelenbaum - K. Kiełczewski & Wspólnicy została założona w 1993 r. i stanowi kontynuację wcześniejszych indywidualnych kancelarii prawnych Wspólników: adw. Piotra Szelenbauma (1993-2019) i r. pr. Konrada Kiełczewskiego. Kancelaria zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i niewielkich spółek prawa handlowego, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

R.pr. Konrad Kiełczewski jest członkiem Deutscher Anwaltverein (Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów) AV-Logo

Kompleksowa obsługa prawna

Kancelaria P. Szelenbaum - K. Kiełczewski & Wspólnicy zajmuje się kompleksową obsługą prawną, m.in. w dziedzinach takich jak:

 • obsługa spółek prawa handlowego, począwszy od założenia przedsiębiorstwa poprzez wszystkie etapy działalności, czasami aż do etapu likwidacji;
 • prawo cywilne;
 • prawo pracy;
 • prawo budowlane;
 • procesy sądowe i arbitrażowe w zakresie wyżej wymienionych dziedzin.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prowadzenia spraw spornych, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi, na które składa się przedprocesowa analiza spraw oraz reprezentowanie klientów przed sądami. Naszym klientom zapewniamy profesjonalną obsługę w języku niemieckim i angielskim.

Swoim doświadczeniem i wiedzą wspierają nas profesjonalni doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi, a także rzecznicy patentowi. Głębokie zaangażowanie w prowadzone sprawy, wysokie kwalifikacje oraz doskonała współpraca zespołu gwarantują skuteczność naszych działań oraz zadowolenie klientów.

Kancelaria, adwokaci i radcowie prawni prowadzą sprawy na podstawie Ogólnych warunków zleceń pomocy prawnej, dostępnych w kancelarii i na niniejszej stronie www w zakładce Ogólne warunki.

Geert Oetken & Dr. Carsten Nowak

Rechtsanwalt Geert Oetken, Bonn

Berghovenerstr.57
D-53227 Bonn

Telefon: +49/228/444544
Fax: +49/228/9440142
Email: kanzlei@ra-oetken.de

Rechtsanwalt Dr. Carsten Nowak, Köln

Sudermanstraße 5
D-50670 Köln
Telefon: +49/221/912642-0
Fax: +49/221/912642-42
Email: carsten@nowak-anwalt.de

adw. Piotr Szelenbaum – Izba Adwokacka w Warszawie wpis nr WAW/Adw/1374 (1993 - 2019)

r. pr. Konrad Kiełczewski – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wpis nr Wa-3102

r. pr. Iwona Tomica – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wpis nr Wa-8842

r. pr. Anna Kordys - Hejduk – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wpis nr Wa-11607

r. pr. Klaudia Jaroń - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wpis nr Wa-16476

r. pr. Monika Skorniak - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wpis nr Wa-17234

Adres:

ul. Nowogrodzka 15/4
00-511 Warszawa

Sekretariat:

Telefon: +48/ 226256525, 226256620, 226218408
Email: adwokaci@sko.com.pl

Inne:

KRS nr: 0000165372
NIP: 526 23 58 107
REGON: 016018097
EU/UE VAT ID: PL 5262358107

I. Udzielanie zleceń, zakres stosowania ogólnych warunków

Niniejsze ogólne warunki zleceń pomocy prawnej są częścią wszelkich umów pomiędzy adwokatami / radcami prawnymi kancelarii P. Szelenbaum – K. Kiełczewski & Wspólnicy Adw. Sp. k. i kancelarii P. Szelenbaum – K. Kiełczewski & Wspólnicy Adw. Sp. k. (poniżej: adwokat / radca prawny) z ich zleceniodawcami (poniżej: Klienci), których przedmiotem jest doradztwo prawne i / lub zastępstwo prawne (umowy takie zwane są poniżej zleceniami klientów). Zdecydowanie wyklucza się stosowanie w ramach pełnomocnictwa innych ogólnych warunków, w szczególności warunków Klienta. Udzielenie zlecenia odbywa się z reguły przez podpisanie pisemnego pełnomocnictwa. Adwokat / radca prawny zastrzega sobie jednak co do zasady odmowę przyjęcia / prowadzenia zlecenia również po podpisaniu pełnomocnictwa. O rezygnacji należy poinformować Klienta w rozsądnym terminie, wynoszącym zwykle jeden tydzień.

II. Opłaty, zaliczka, ograniczenia w potrącaniu

Opłaty adwokackie / radcowskie (poniżej opłaty) obliczane są co do zasady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W poszczególnych wypadkach może zostać uzgodnione odrębne honorarium, o ile ustawa dopuszcza takie rozwiązanie. Uzgodnienie honorarium wymaga formy pisemnej.

Adwokat / radca prawny może już w chwili udzielenia zlecenia żądać odpowiedniej zaliczki na przewidywane opłaty/honoraria i wydatki wystawiając stosowną fakturę i uzależniając podjęcie wzgl. kontynuację zlecenia od jej zapłaty.

Faktury są wystawiane przez adwokata / radcę prawnego lub kancelarię P. Szelenbaum – K. Kiełczewski & Wspólnicy Adw. Sp. k.

Klient ma prawo potrącania swoich wierzytelności z wierzytelnościami adwokata / radcy prawnego, jeśli jego należność została uznana na piśmie lub została prawomocnie zatwierdzona.

III. Informacje udzielane przez Klienta

Klient ma co do zasady obowiązek udzielania informacji adwokatowi / radcy prawnemu na piśmie. O ile konieczne jest przekazanie dokumentów, co do zasady należy przekazywać tylko kopie, adwokat / radca prawny może też ustnie zgłosić wymóg przedłożenia oryginałów.

Klient ma obowiązek starannego przeczytania wszystkich przesłanych mu pism i przekazania adwokatowi / radcy prawnemu możliwie niezwłocznie swoich uwag i komentarzy na piśmie. Zwracamy uwagę, że przekazanie informacji jedynie telefonicznie pracownikowi kancelarii niebędącemu adwokatem / radcą prawnym nie zawsze gwarantuje przekazanie informacji na czas odpowiedniemu adwokatowi.

IV. Poufność

Adwokat / radca prawny zobowiązany jest do dochowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji od Klienta, o których powziął wiadomość w ramach zlecenia, z wyjątkiem takich faktów, które są oczywiste i ze swojej natury nie wymagają dochowania tajemnicy. Klient wraz z udzieleniem zlecenia adwokatowi / radcy prawnemu wyraża zgodę na informowanie osób trzecich o faktach, podlegających poufności, o ile jest to konieczne do prawidłowej realizacji zlecenia zgodnie ze zwykłym trybem prowadzenia działalności. Dotyczy to również przekazywania informacji objętych zobowiązaniem do poufności pracownikom i współpracownikom adwokata / radcy prawnego niebędącym adwokatami / radcami prawnymi, o ile zostali oni przez adwokata / radcę prawnego również zobowiązani do dochowania tajemnicy.

V. Ograniczenia odpowiedzialności

Informacje ustne w ramach pierwszej porady oraz informacje przez telefon są co do zasady niewiążące bez pisemnego potwierdzenia. Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata / radcy prawnego z tytułu naruszenia podstawowych i dodatkowych obowiązków umownych, pozaumownych i ustawowych ograniczona jest do EUR 25.000,00, chyba, że adwokat / radca prawny oraz Klient ustalili odmienne warunki w tym zakresie.

Powyższe ograniczenie odpowiedzialności dotyczy także Klientów, udzielających zlecenia jako przedsiębiorcy w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej oraz osób prawnych i osób prawa publicznego. Odpowiedzialność odszkodowawcza za osoby występujące w imieniu adwokata / radcy prawnego jest również ograniczona do EUR 25.000,00, chyba, że adwokat / radca prawny oraz Klient ustalili odmienne warunki w tym zakresie.

Na pisemne żądanie Klienta, zawierające również zobowiązanie do pokrycia zwiększonych w ten sposób kosztów w postaci zaliczki, adwokat / radca prawny wyraża gotowość zawarcia ubezpieczenia w wysokości żądanej przez Klienta do poszczególnej sprawy oraz do zniesienia powyższego ograniczenia odpowiedzialności do wysokości zawartego ubezpieczenia. Należy zaznaczyć, że adwokat / radca prawny nie gwarantuje uzyskania ochrony ubezpieczeniowej w krótkim terminie w wysokości żądanej przez Klienta.

VI. Ograniczenia cesji

Klient nie może przenosić praw przysługujących mu ze stosunku zlecenia bez uprzedniej zgody adwokata / radcy prawnego na piśmie. Roszczenia adwokata / radcy prawnego z tytułu wynagrodzenia można przenosić tylko na adwokatów / radców prawnych jako osoby trzecie. W wypadku istnienia prawomocnie zatwierdzonej należności, bezskutecznej próby egzekucji lub wyraźnej uprzedniej zgody Klienta na piśmie można przenosić je również na osoby trzecie nieposiadające uprawnień adwokata / radcy prawnego.

VII. Forma pisemna

Uzupełnienia lub zmiany niniejszych ogólnych warunków zleceń, jak również zwykłe zmiany w ramach zlecenia wymagają uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian wymogu formy pisemnej. Adwokat / radca prawny oraz Klient mogą ustalić niższy górny limit odpowiedzialności odszkodowawczej adwokata / radcy prawnego z tytułu naruszenia podstawowych i dodatkowych obowiązków umownych, pozaumownych i ustawowych, niż uregulowany w pkt. V niniejszych ogólnych warunków zleceń, na podstawie wymiany korespondencji w formie dokumentowej – e-mail.

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem 0000165372

Siedziba:
ul. Nowogrodzka 15/4, 00-511 Warszawa

Nasze izby samorządowe:
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa, telefon +48/ 225849620, faks +48/ 225849622, e-mail: ora-warszawa@adwokatura.pl, zasady etyki zawodowej: www.ora-warszawa.com.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15/6, 01-014 Warszawa, telefon +48/ 228624169, faks +48/ 228624173, e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl, zasady etyki zawodowej: www.oirpwarszawa.pl

Oświadczenia

Posiadane przez nas tytuły zawodowe "adwokat" oraz "radca prawny", podlegają ochronie prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawowe akty prawne regulujące wykonywanie zawodu:

 • ustawa z dnia 26 maja 1982 prawo o adwokaturze
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 w sprawie opłat za czynności radców prawnych
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 w sprawie opłat za czynności adwokackie
 • w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego "Reguły wykonywania zawodu adwokatów w Unii Europejskiej" ustanowione przez CCBE

Na naszej stronie internetowej przedstawiamy informacje, które zostały starannie dobrane i sprawdzone. Nie gwarantujemy jednak, że zamieszczone w Internecie informacje są prawidłowe i kompletne. Informacje te nie stanowią pomocy prawnej ani współdziałania w stosowaniu prawa.

Internet nie jest medium gwarantującym poufność informacji przekazywanych za jego pośrednictwem.
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym oświadczenia przesyłane elektronicznie nie są podstawą zachowania terminów procesowych lub proceduralnych w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości lub administracji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także: „RODO”), działając w imieniu i na rzecz spółki P. Szelenbaum, K. Kiełczewski & Wspólnicy Adwokacka Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 15/4) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165372 informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka P. Szelenbaum, K. Kiełczewski & Wspólnicy Adwokacka Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 15/4) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165372 (dalej: „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo do chwili wygaśnięcia wszelkich roszczeń wynikających z zawartej umowy albo do chwili zakończenia działalności przez Administratora w zakresie niezbędnym dla ustalenia istnienia lub nieistnienia konfliktu interesów przez wspólników P. Szelenbaum, K. Kiełczewski & Wspólnicy Adwokacka Spółka Komandytowa - w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz podmioty współpracujące z Administratorem (np. biuro rachunkowe), w tym podmioty współpracujące z Administratorem w celu realizacji umowy;
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
 8. kontakt z Administratorem: tel. +48 22 625 65 25, e-mail: adwokaci@sko.com.pl